DISCLAIMER

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan De Heeren van Maarssen niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. De Heeren van Maarssen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

De Heeren van Maarssen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van De Heeren van Maarssen. De Heeren van Maarssen behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van De Heeren van Maarssen. Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover De Heeren van Maarssen geen controle heeft. De Heeren van Maarssen draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. De Heeren van Maarssen is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van De Heeren van Maarssen verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar De Heeren van Maarssen verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan De Heeren van Maarssen of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Heeren van Maarssen.nl.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

De Heeren van Maarssen

Maarsseveensevaart 7a
3601 CC Maarssen
0346 561590
e-mail: info@deheerenvanmaarssen.nl


PRIVACY STATEMENT

Daarnaast is op de De Heeren van Maarssen internetsite de volgende privacy statement van toepassing. De Heeren van Maarssen adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de De Heeren van Maarssen internetsite kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens

De Heeren van Maarssen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de De Heeren van Maarssen internetsite.

De aard van internet in het algemeen en de De Heeren van Maarssen internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de De Heeren van Maarssen internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere door De Heeren van Maarssen ingeschakelde dienstverleners en/of hulppersonen.

De Heeren van Maarssen zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u wilt communiceren met De Heeren van Maarssen, een reservering wilt plaatsen of een inschrijving wilt verwezenlijken en/of andere diensten binnen de De Heeren van Maarssen internetsite wilt afnemen (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. De Heeren van Maarssen verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de De Heeren van Maarssen internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten die via de De Heeren van Maarssen internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van De Heeren van Maarssen, al dan niet via de De Heeren van Maarssen internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen De Heeren van Maarssen internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat De Heeren van Maarssen uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

De Heeren van Maarssen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Gebruik van cookies en logbestanden

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de De Heeren van Maarssen internetsite bent. De Heeren van Maarssen gebruikt in sommige gevallen cookies. om het gebruik van de De Heeren van Maarssen internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door De Heeren van Maarssen kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiks-gemak van de De Heeren van Maarssen internetsite.

De De Heeren van Maarssen internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de De Heeren van Maarssen internetsite. De Heeren van Maarssen houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de De Heeren van Maarssen internetsite.

Beveiliging

De Heeren van Maarssen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens De Heeren van Maarssen toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

De Heeren van Maarssen kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. De Heeren van Maarssen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. De Heeren van Maarssen raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

De Heeren van Maarssen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de De Heeren van Maarssen Internetsite, kunt u contact opnemen via info@deheerenvanmaarssen.nl